Regulamin sklepu internetowego sklep.etnocafe.pl

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Hamda Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-234) przy Grabiszyńskiej 235B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, pod nr KRS: 348674, NIP: 726 262 11 61, REGON: 100835865, kapitał zakładowy 1 860 000,00 ZŁ, wpłacony w całości - właściciel marki Etno Café.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

 • telefonicznie; numer telefonu: +48 792 009 001  (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 16.00);

 • mailowo na adres poczty elektronicznej: [email protected];

 • za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.etnocafe.pl/contact-us


§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Czas Realizacji Zamówienia  - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy;

 1. Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy);

 1. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

 1. Konsument – konsument w rozumieniu art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej jako: Kodeks cywilny;

 1. Konto – modyfikowalny zbiór zasobów i funkcjonalności w Sklepie, przypisanych konkretnemu Klientowi, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, umożliwiający jego identyfikację i upraszczający zawieranie Umów sprzedaży, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami;

 2. Koszyk - formularz stanowiący część systemu zakupowego Sklepu, przy użyciu którego Klient ustala i zatwierdza przedmiot oraz akceptuje warunki Zamówienia;

 3. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, tj. informacja handlowa, przesyłana przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-maila, przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, Sklepu lub działalności Sprzedawcy;

 1. Polityka Prywatności - dokument regulujący ochronę prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem: https://sklep.etnocafe.pl/content/18-polityka-prywatnosci;

 2. Rejestracja – procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta w Sklepie przy pomocy udostępnionego w Sklepie formularza rejestracyjnego

 1. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.etnocafe.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

 2. Towar – produkt dostępny w Sklepie, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, w szczególności kawa i akcesoria kawowe;

 3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu;

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towarów, dane Klienta oraz inne niezbędne informacje wymagane prawem; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez Sklep, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8.30 do godz. 16.00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary będące w aktualnej ofercie Sprzedawcy;§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, Rejestracji, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem Zamówienia.

 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu oraz usług wskazanych w ust. 1, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajowo zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności w sposób niezakłócający działalności Sprzedawcy, w tym poprzez powstrzymywanie się od wszelkich działań powodujących, iż korzystanie ze Sklepu oraz usług wskazanych w ust. 1 staje się utrudnione lub uciążliwe, a także poprzez powstrzymywanie się od rozsyłania na adresy e-mail Sprzedawcy, niezamówionej informacji handlowej (spamu) oraz niedostarczanie i nieprzekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa. Klient korzystający z usług Sklepu lub zamawiający Towary w Sklepie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem, który jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: https://sklep.etnocafe.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym trwałym nośniku.

 3. Korzystanie ze Sklepu, Konta, a także dokonanie Rejestracji jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer z dostępem do Internetu;

 2. dostęp do aktywnego konta e-mail;

 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Firefox w wersji 31.1 lub nowszej lub Chrome w wersji 39.0.2171 lub nowszej;

 4. włączenie w przeglądarce internetowej akceptacji cookies oraz Javascript.

 1. Umowa sprzedaży zawierane są na podstawie niniejszego Regulaminu zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.§ 3 Składanie zamówień i płatności

 1. Klient składa Zamówienie dokonując następujących czynności:

 1. wybiera zaprezentowany w Sklepie Towar i umieszcza go w Koszyku;

 1. w chwili, gdy wszystkie interesujące Klienta Towary znajdą się w Koszyku, Klient przechodzi do Koszyka za pomocą przycisku oznaczonego ikoną koszyka i potwierdza chęć zakupu Towarów widniejących w Koszyku poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;

 1. po potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 2, Klient na wyświetlonej automatycznie stronie podaje dane teleadresowe celem realizacji Zamówienia i wystawienia faktury VAT, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także wybiera jedną z dostępnych form dostawy; Klient podaje również dodatkowe dane adresowe do wysyłki lub do zamieszczenia na fakturze VAT, jeśli różnią się one od danych Klienta;

 1. na wyświetlonej stronie, o której mowa w pkt 2 Klient może również dokonać Rejestracji bądź zalogować się na wcześniej utworzone Konto, co pozwoli na automatyczne uzupełnienie danych teleadresowych danymi Klienta podanymi w trakcie Rejestracji;

 1. po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient na wyświetlonej automatycznie stronie określa formę płatności za Towary, wybierając spośród dostępnych opcji (zapłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, za pośrednictwem systemu płatności online PayU, gotówką za przesyłkę pobraniową lub gotówką przy odbiorze osobistym jeżeli sprzedawca udostępni taką możliwość) oraz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i oświadcza, że go w całości akceptuje; Klient ma również możliwość wyrażenia zgody na dostarczenie mu Newslettera;

 1. Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”; tym samym Klient zobowiązuje się do dokonania zapłaty za zamówienie. 

 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia” zawierającą numer Zamówienia. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Towar objęty Zamówieniem jest niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail lub telefonicznie. Klient może wówczas anulować Zamówienie lub wyrazić zgodę na jego realizację w terminie wskazanym przez Sprzedawcę poprzez wysłanie e-maila zawierającego oświadczenie woli o anulowaniu Zamówienia do Sprzedawcy lub o wyrażeniu zgody na jego realizację w zmienionym terminie. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie dokonuje zlecenia zwrotu dokonanych przez Klienta płatności.

 1. Zamówienia w Sklepie mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztu przesyłki, który podawany jest odrębnie, w formularzu podsumowania zakupów, w pkt ,,Metody dostaw” oraz pod adresem: https://sklep.etnocafe.pl/content/11-dostawa.

 2. Zapłata za Towar w przypadku, gdy Klient wybrał przelew jako formę płatności, powinna być dokonana na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. Towar wysyłany jest na adres Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia, po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 1. Zapłata za Towar gotówką za przesyłkę pobraniową powinna być dokonana z chwilą doręczenia przesyłki przez przewoźnika.

 1. W przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych wskazanych w ust. 1 pkt 3, Sklep skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie w celu uzyskania poprawnych danych – o ile nawiązanie kontaktu z Klientem nie będzie utrudnione. W przypadku, gdy Klient nie wskaże Sprzedawcy informacji o wszystkich niezbędnych danych, o których mowa powyżej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedniej informacji od Sprzedawcy lub w przypadku, gdy Sprzedawca nie nawiąże kontaktu z Klientem w terminie 5 dni od dnia złożenia przez niego Zamówienia, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 60 dni od dnia upływu któregokolwiek z w/w terminów (w zależności od tego, który termin będzie miał zastosowanie w konkretnym przypadku). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zostać złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Klienta na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Do zachowania w/w terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, wystarczające jest wysłanie w w/w terminie wiadomości e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności.

 2. Zamieszczone w Sklepie informacje o Towarach (opisy, reklamy, cenniki i inne informacje) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Sprzedawca na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące Towarów, zamieszczone w Sklepie w opisie danego Towaru.

 1. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), który dołączany jest do przesyłki z Towarem. W przypadku wyboru dowodu zakupu w postaci faktury VAT, zostanie ona dostarczona w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, na co Klient wyraża zgodę. Klient może w każdym czasie otrzymać fakturę VAT w wersji papierowej przesyłając odpowiedni wniosek na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 4 Czas i koszt dostawy

1. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin przygotowania zamówionych przez Klienta Towarów do wysyłki jest podany w opisie danego Towaru. W przypadku braku podania terminu, przygotowanie Zamówienia jest realizowane do 4 dni roboczych (poniedziałek-piątek).

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 biegnie od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej jako formy dostawy albo od dnia zaksięgowania całości ceny i kosztów dostawy przesyłki na rachunku bankowym Sprzedawcy – w pozostałych przypadkach, z zastrzeżeniem ust. 5.

 1. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem kuriera lub za pośrednictwem systemu paczkomatów. Koszty przesyłki podane są na podstronie Sklepu pod adresem: https://sklep.etnocafe.pl/content/11-dostawa. Klient dokonuje zapłaty kosztów przesyłki wraz z zapłatą ceny za Towary. W przypadku Zamówienia Towarów za kwotę przekraczającą 139 zł lub 189 zł brutto - w zależności od wyboru formy przesyłki (system paczkomatów/kurier przedpłata), koszty dostawy Towarów pokrywa Sprzedawca.

5. Klient może również odebrać Towary w Punkcie, bez dodatkowych kosztów. Towary zostaną dostarczone do Punktu w terminie wskazanym w ust. 2, który biegnie od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Klient zobowiązany jest do ich odbioru w terminie 5 dni, od dnia otrzymania powiadomienia o dostarczeniu Towarów do Punktu. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru z punktu w w/w terminie, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 60 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa wyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Klienta na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Do zachowania w/w terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, wystarczające jest wysłanie w w/w terminie wiadomości e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności.

  

6. W przypadku dostawy Towarów za pośrednictwem kuriera lub systemu paczkomatów, zaleca się Klientowi dokładne sprawdzenie przesyłki z Towarem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towarów lub opakowania zaleca się sporządzenie wraz z kurierem w chwili dostawy protokołu szkody, zgłoszenie uszkodzeń operatorowi systemu paczkomatów oraz zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy, przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w §6 ust. 3 Regulaminu.

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient ma prawo anulować Zamówienie do czasu wygenerowania dokumentów sprzedażowych w Sklepie. Aby tego dokonać, Klient przesyła e-mail zawierający oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia do Sprzedawcy. Powyższe uprawnienie nie narusza uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia – przez siebie lub wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik – nabytych Towarów w posiadanie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6, 9 i 10.

 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie przed jego upływem do Sprzedawcy wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą (w oryginale) lub za pośrednictwem e-maila (w postaci skanu).

 1. Oświadczenie wskazane w ust. 2 można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi – poprzez wysłanie do niego e-maila – otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przesłanego drogą elektroniczną.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem poniesionych kosztów dostarczenia/odbioru Towarów. Termin do zwrotu płatności przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie będzie obciążony opłatami w związku z dokonanym zwrotem płatności.

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

 1. Zwracane Towary powinny znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia przez Konsumenta charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W związku z powyższym zaleca się, aby Towary zostały zwrócone w oryginalnym opakowaniu oraz w pełnym składzie ilościowym i jakościowym (wraz z wszelkimi instrukcjami, częściami, akcesoriami, itp.). Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych Towarów.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest Towar:

 1. ulegający szybkiemu zepsuciu;

 1. mający krótki termin przydatności do użycia;

 1. dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. W związku z postanowieniem ust. 11 pkt 3 Konsument nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, której przedmiotem będzie kawa oferowana w Sklepie – o ile po jej dostarczeniu, opakowanie jednostkowe zostanie przez Konsumenta otwarte. Konsument, z uwagi na zapis ust. 11 pkt 1 i 2, nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży także w przypadku, gdy termin przydatności do spożycia oferowanej w Sklepie kawy będzie krótki – Sprzedawca w opisie takiego Towaru zamieści wówczas, w każdym tego rodzaju przypadku, stosowne zastrzeżenie.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad, w związku z czym przed wysyłką do Klienta każdy Towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Sprzedawca odpowiada za wady Towarów wobec Konsumenta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego – jeśli wady zostaną stwierdzone przed upływem 2 lat od wydania Towarów Konsumentowi. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.

 2. W sytuacjach, gdy Klientem nie jest Konsument, strony wyłączają na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 1. W przypadku wykrycia przez Konsumenta wady Towaru ma on prawo złożyć Sprzedawcy reklamację, przesyłając stosowne zgłoszenie pocztą lub mailowo na adres: [email protected]. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Towarów.

 1. Konsument powinien dostarczyć Towar będący przedmiotem reklamacji do Sprzedawcy celem umożliwienia mu ustalenia, czy Towar jest wadliwy.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać dane adresowe Konsumenta, opis stwierdzonej wady i datę jej stwierdzenia oraz żądanie wobec Sprzedawcy (zgodnie z Kodeksem cywilnym, Klient może żądać od Sprzedawcy naprawy Towaru albo jego wymiany na nowy, a w przypadku wad istotnych Towaru – obniżenia ceny Towaru proporcjonalnie do utraty jego wartości albo odstąpić od Umowy sprzedaży)..

 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep wadliwego Towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem jego zakupu. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca dostarczy Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail, a w przypadku jego braku – na adres zamieszkania.

 1. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem zgłoszonego przez Konsumenta żądania za uzasadnione.

 2. Koszty dostarczenia Konsumentowi Towaru wolnego od wad lub Towaru naprawionego ponosi Sprzedawca.

 1. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami Klient może wyjaśnić kierując zapytania na adresem e-mail: [email protected].

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą w szczególności:

 1. wystąpienie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy Inspekcji Handlowej;

 1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

 1. wystąpienie z wnioskiem o udzielenie bezpłatnej pomocy przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).§ 7 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep umożliwia korzystanie przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną - Newsletter, zakup bonów wartościowych, warsztatów online oraz usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

 1. Aby skorzystać z Newslettera, Klient wyraża zgodę na jego otrzymywanie poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz aktywację odpowiedniego pola podczas Rejestracji lub składania Zamówienia. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Sprzedawca.

 2. W celu założenia Konta Klient powinien dokonać Rejestracji. W toku Rejestracji konieczne jest złożenie przez Klienta:

  1. oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji;

 3. Umowa o świadczenie usług wskazanych w ust. 1 zawierana jest odpowiednio – w momencie dokonania Rejestracji lub złożenia Zamówienia. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 1 jest nieodpłatne. 

 1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usług wskazanych w ust. 1 poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości na adres e-mail ([email protected]) z żądaniem usunięcia Konta lub jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera, najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rezygnacji z tych usług. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta zapisów Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim wezwaniu Klienta drogą mailową, do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, może rozwiązać umowę w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w ust. 1, ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z zauważonymi wadami Sklepu lub świadczonymi usługami drogą elektroniczną wskazanymi w ust. 1. Klient składa reklamację pocztą lub drogą mailową na adres e-mail: [email protected]. Reklamacja powinna zawierać dane adresowe Klienta, opis zauważonej wady, datę jej stwierdzenia oraz wskazanie oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.

 1. Termin do złożenia reklamacji, o której mowa w ust. 7 wynosi 2 dni od dnia, w którym zauważono wady Sklepu lub świadczonych usług wskazanych w ust. 1. Reklamację złożoną po upływie ww. terminu Sprzedawca pozostawia bez rozpoznania.

 2. Reklamację zgłoszoną zgodnie z ust. 7, Sprzedawca rozpatruje najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub o jej pozostawieniu bez rozpoznania Sprzedawca dostarczy Klientowi na podany przez niego adres e-mail, a w przypadku jego braku – na adres zamieszkania Klienta. 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedawca - Hamda Trade S.A, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 235B, 53 – 234 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000609877, NIP: 8943075820, REGON: 364093778.

 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu: 

  a) założenia i prowadzenia Konta;

  b) realizacji Zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie;

  c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy z tytułu sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu, np. w celu rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych Klientów, rozpatrywania oświadczeń o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość czy też wystawienia faktury VAT;

  d) wysyłania informacji handlowych w postaci newslettera Klientowi w razie wyrażenia na to zgody przez Klienta;

  e) udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu;

  f) wyświetlania na urządzeniu końcowym Klienta poprzez użycie plików cookies treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji w razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na stosowanie plików cookies w celach marketingowych;

  g) optymalizacji korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Klienta;

  h) zbierania przez Sprzedawcę statystyk odwiedzin strony internetowej Sklepu.


 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w celu:
                

  a) założenia i prowadzenia Konta jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych Klienta do zawarcia i wykonywania umowy o prowadzenie Konta;

  b) realizacji Zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych Klienta do wykonania umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu, tj. do odbioru płatności ceny przez Klienta oraz dostarczenia zamówionego Towaru Klientowi;

  c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy z tytułu sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu, np. w celu rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych Klientów, rozpatrywania oświadczeń o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość czy też wystawienia faktury VAT jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych Klienta do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy;

  d) wysyłania informacji handlowych w postaci newslettera Klientowi w razie wyrażenia na to zgody przez Klienta jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (zwanej dalej „uśde”), tj. wyrażona przez Klienta zgoda na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres e-mail i przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu;

  e) udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Klienta zapytanie;

  f) wyświetlania na urządzeniu końcowym Klienta poprzez użycie plików cookies treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Klienta zgoda na stosowanie marketingowych plików cookies przez Sprzedawcę;

  g) optymalizacji korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Klienta, a także zbierania przez Sprzedawcę statystyk odwiedzin strony Sklepu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. działanie w prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy jako administratora danych osobowych Klienta;

  h) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz usługami świadczonymi za jego pośrednictwem jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. działanie w prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy jako administratora danych osobowych Klienta, jeżeli przetwarzanie danych Klienta w tym celu okaże się konieczne.

 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być upoważnieni pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Sprzedawcy, jak również podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy stałe usługi w związku z prowadzeniem Sklepu, tj.:

  a) firmy kurierskie:

        · General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, 62 – 052 Komorniki, nr KRS: 0000005009;

        · Inpost Paczkomaty Sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30 – 552 Kraków, nr KRS: 0000418380;

  b) pośrednicy płatności internetowych:

        · PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60 – 166 Poznań, nr KRS: 000027439;

  c) podmioty świadczące usługi wspomagające działania marketingowe Administratora oraz inne podmioty, którym przekazanie danych osobowych Klienta może się okazać niezbędne dla należytego świadczenia przez Sprzedawcę usług wskazanych w ust. 2 powyżej.

 5. Sprzedawca zapewnia, iż wszystkie podmioty, którym może przekazywać dane osobowe Klientów, dają gwarancję należytego zabezpieczenia danych osobowych Klientów w stopniu wymaganym przez przepisy RODO. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane przez Administratora w celu:

  a) założenia i prowadzenia Konta, w tym historia zamówień Klienta, będą przechowywane do momentu usunięcia Konta przez Klienta;

  b) realizacji Zamówień złożonych przez Klienta będą przechowywane przez okres realizacji Zamówienia, a następnie przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży zawartej na odległość, który wynosi co do zasady 6 lat, a w przypadku umów zawartych z Klientem niebędącym Konsumentem – 2 lat liczonych od końca roku, w którym zawarta została umowa;

  c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy z tytułu sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu:

        · w zakresie rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych Klientów oraz rozpatrywania oświadczeń o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość będą przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży zawartej na odległość wskazany powyżej w punkcie b);

        · w zakresie obowiązków podatkowych, w tym obowiązku wystawienia faktury VAT będą przechowywane przez okres do zakończenia okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej, który wynosi co do zasady 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

  d) wysyłania newslettera Klientom będą przechowywane do momentu wycofania zgody Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie newslettera;

  e) udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta lub dalszej korespondencji w tej samej sprawie;

  f) wyświetlania Klientom spersonalizowanych treści marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody Klienta na stosowanie marketingowych plików cookies przez Sklep;

  g)  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora związanych z funkcjonowaniem serwisu, dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez Administratora do zakończenia tego procesu.

 7. Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 

  a) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w przypadkach gdy stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) bez konieczności wskazywania przyczyny, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Klienta, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  b) prawo do żądania otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe Klienta, a w przypadku otrzymania potwierdzenia – do dostępu do przetwarzanych przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, tj. do otrzymania ich kopii w postaci elektronicznej;

  c) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

  d) prawo do żądania usunięcia przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w przypadkach określonych w art. 17 RODO, w szczególności jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta nie jest niezbędne do celów, w jakich dane zostały zebrane lub Klienta wycofa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania newslettera lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta;

  e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, tj. niepodejmowania przez Sprzedawcę żadnych czynności przetwarzania danych osobowych Klienta wykraczających poza samo ich przechowywanie, w sytuacjach określonych w art. 18 RODO;

  f) prawo do żądania otrzymania danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Sprzedawcę w formacie nadającym się do odczytu oraz do przesłania danych osobowych Użytkownika do innego administratora;

  g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, których podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. działanie w prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy;

  h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę narusza przepisy RODO.

 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z możliwości zapisu do newslettera lub przetworzenia zapytania przesłanego przy pomocy formularza kontaktowego.

 9. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w ust. 1 powyżej, przy czym ze względu na szybkość komunikacji, Sprzedawca sugeruje kontakt w postaci elektronicznej.

 10. Podane przez Klienta dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym mającego postać profilowania w celu wyświetlania na urządzeniu końcowym Klienta treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji, jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.

 11. Informację o stosowaniu plików cookies przez serwis etnocafe.pl, w którym prowadzony jest Sklep, znajdują się w polityce prywatności tego serwisu dostępnej pod adresem: https://etnocafe.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.)

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz inne obowiązujące powszechnie przepisy prawa polskiego.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w przypadku:

  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  1. zmiany oferty Sklepu;

  1. zmian związanych z technicznymi aspektami funkcjonowania Sklepu, wprowadzanych celem dostosowania zapisów Regulaminu do tych zmian;

 1. zmian organizacyjnych u Sprzedawcy;

  1. zmian warunków handlowych lub zmian organizacyjnych, jakie nastąpiły u kontrahentów i podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą.

 1. O zmianach Regulaminu wskazanych w ust. 3 Sprzedawca zawiadomi Klientów poprzez e-mail lub komunikat wyświetlany po zalogowaniu się Klienta na swoje Konto. Klienci mają prawo do wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. zawiadomienia o zmianach. W przypadku braku wypowiedzenia Regulaminu w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Klienci będą związani zapisami Regulaminu w zmienionej wersji.

 2. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 3 nie wpływają na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie tych zmian.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.01.2022 r. 

 4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Do Regulaminu dołączono:

  1. Załącznik nr  1 – wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży;

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

[Miejscowość], dnia [data]

[Imię i nazwisko konsumenta]

[Adres konsumenta]

Hamda Trade sp. z o.o.

Grabiszyńska 235B

53 - 234 Wrocław

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących Towarów [nazwa lub rodzaj Towarów] zawartej w dniu [data], **numer zamówienia [numer].

** Dokonane przeze mnie płatności proszę zwrócić:

na rachunek bankowy [numer rachunku] *

przekazem pocztowym na adres wskazany w niniejszym oświadczeniu. *

________________

podpis Konsumenta

UWAGA !

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy;

pola w nawiasach kwadratowych należy uzupełnić stosownymi danymi;

* - niepotrzebne skreślić;

** - treści fakultatywne – uprzejmie prosimy o ich uzupełnienie.