Regulamin sklepu internetowego sklep.etnocafe.pl

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Hamda Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-234) przy Grabiszyńskiej 235B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, pod nr KRS: 348674, NIP: 726 262 11 61, REGON: 100835865, kapitał zakładowy 1 860 000,00 ZŁ, wpłacony w całości - właściciel marki Etno Café.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

 • telefonicznie; numer telefonu: +48 792 009 001  (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 16.00);

 • mailowo na adres poczty elektronicznej: [email protected];

 • za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.etnocafe.pl/contact-us


§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Czas Realizacji Zamówienia  - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy;

 1. Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy);

 1. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

 1. Konsument – konsument w rozumieniu art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej jako: Kodeks cywilny;

 1. Konto – modyfikowalny zbiór zasobów i funkcjonalności w Sklepie, przypisanych konkretnemu Klientowi, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, umożliwiający jego identyfikację i upraszczający zawieranie Umów sprzedaży, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami;

 2. Koszyk - formularz stanowiący część systemu zakupowego Sklepu, przy użyciu którego Klient ustala i zatwierdza przedmiot oraz akceptuje warunki Zamówienia;

 3. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, tj. informacja handlowa, przesyłana przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-maila, przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, Sklepu lub działalności Sprzedawcy;

 1. Polityka Prywatności - dokument regulujący ochronę prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem: https://sklep.etnocafe.pl/content/18-polityka-prywatnosci;

 2. Rejestracja – procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta w Sklepie przy pomocy udostępnionego w Sklepie formularza rejestracyjnego

 1. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.etnocafe.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

 2. Towar – produkt dostępny w Sklepie, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, w szczególności kawa i akcesoria kawowe;

 3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu;

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towarów, dane Klienta oraz inne niezbędne informacje wymagane prawem; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez Sklep, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8.30 do godz. 16.00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary będące w aktualnej ofercie Sprzedawcy;§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, Rejestracji, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem Zamówienia.

 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu oraz usług wskazanych w ust. 1, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajowo zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności w sposób niezakłócający działalności Sprzedawcy, w tym poprzez powstrzymywanie się od wszelkich działań powodujących, iż korzystanie ze Sklepu oraz usług wskazanych w ust. 1 staje się utrudnione lub uciążliwe, a także poprzez powstrzymywanie się od rozsyłania na adresy e-mail Sprzedawcy, niezamówionej informacji handlowej (spamu) oraz niedostarczanie i nieprzekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa. Klient korzystający z usług Sklepu lub zamawiający Towary w Sklepie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem, który jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: https://sklep.etnocafe.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym trwałym nośniku.

 3. Korzystanie ze Sklepu, Konta, a także dokonanie Rejestracji jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer z dostępem do Internetu;

 2. dostęp do aktywnego konta e-mail;

 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Firefox w wersji 31.1 lub nowszej lub Chrome w wersji 39.0.2171 lub nowszej;

 4. włączenie w przeglądarce internetowej akceptacji cookies oraz Javascript.

 1. Umowa sprzedaży zawierane są na podstawie niniejszego Regulaminu zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.§ 3 Składanie zamówień i płatności

 1. Klient składa Zamówienie dokonując następujących czynności:

 1. wybiera zaprezentowany w Sklepie Towar i umieszcza go w Koszyku;

 1. w chwili, gdy wszystkie interesujące Klienta Towary znajdą się w Koszyku, Klient przechodzi do Koszyka za pomocą przycisku oznaczonego ikoną koszyka i potwierdza chęć zakupu Towarów widniejących w Koszyku poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;

 1. po potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 2, Klient na wyświetlonej automatycznie stronie podaje dane teleadresowe celem realizacji Zamówienia i wystawienia faktury VAT, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także wybiera jedną z dostępnych form dostawy; Klient podaje również dodatkowe dane adresowe do wysyłki lub do zamieszczenia na fakturze VAT, jeśli różnią się one od danych Klienta;

 1. na wyświetlonej stronie, o której mowa w pkt 2 Klient może również dokonać Rejestracji bądź zalogować się na wcześniej utworzone Konto, co pozwoli na automatyczne uzupełnienie danych teleadresowych danymi Klienta podanymi w trakcie Rejestracji;

 1. po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient na wyświetlonej automatycznie stronie określa formę płatności za Towary, wybierając spośród dostępnych opcji (zapłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, za pośrednictwem systemu płatności online PayU, gotówką za przesyłkę pobraniową lub gotówką przy odbiorze osobistym jeżeli sprzedawca udostępni taką możliwość) oraz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i oświadcza, że go w całości akceptuje; Klient ma również możliwość wyrażenia zgody na dostarczenie mu Newslettera;

 1. Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”; tym samym Klient zobowiązuje się do dokonania zapłaty za zamówienie. 

 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia” zawierającą numer Zamówienia. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Towar objęty Zamówieniem jest niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail lub telefonicznie. Klient może wówczas anulować Zamówienie lub wyrazić zgodę na jego realizację w terminie wskazanym przez Sprzedawcę poprzez wysłanie e-maila zawierającego oświadczenie woli o anulowaniu Zamówienia do Sprzedawcy lub o wyrażeniu zgody na jego realizację w zmienionym terminie. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie dokonuje zlecenia zwrotu dokonanych przez Klienta płatności.

 1. Zamówienia w Sklepie mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztu przesyłki, który podawany jest odrębnie, w formularzu podsumowania zakupów, w pkt ,,Metody dostaw” oraz pod adresem: https://sklep.etnocafe.pl/content/11-dostawa.

 2. Zapłata za Towar w przypadku, gdy Klient wybrał przelew jako formę płatności, powinna być dokonana na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. Towar wysyłany jest na adres Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia, po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 1. Zapłata za Towar gotówką za przesyłkę pobraniową powinna być dokonana z chwilą doręczenia przesyłki przez przewoźnika.

 1. W przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych wskazanych w ust. 1 pkt 3, Sklep skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie w celu uzyskania poprawnych danych – o ile nawiązanie kontaktu z Klientem nie będzie utrudnione. W przypadku, gdy Klient nie wskaże Sprzedawcy informacji o wszystkich niezbędnych danych, o których mowa powyżej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedniej informacji od Sprzedawcy lub w przypadku, gdy Sprzedawca nie nawiąże kontaktu z Klientem w terminie 5 dni od dnia złożenia przez niego Zamówienia, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 60 dni od dnia upływu któregokolwiek z w/w terminów (w zależności od tego, który termin będzie miał zastosowanie w konkretnym przypadku). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zostać złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Klienta na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Do zachowania w/w terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, wystarczające jest wysłanie w w/w terminie wiadomości e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności.

 2. Zamieszczone w Sklepie informacje o Towarach (opisy, reklamy, cenniki i inne informacje) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Sprzedawca na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące Towarów, zamieszczone w Sklepie w opisie danego Towaru.

 1. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), który dołączany jest do przesyłki z Towarem. W przypadku wyboru dowodu zakupu w postaci faktury VAT, zostanie ona dostarczona w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, na co Klient wyraża zgodę. Klient może w każdym czasie otrzymać fakturę VAT w wersji papierowej przesyłając odpowiedni wniosek na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 4 Czas i koszt dostawy

1. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin przygotowania zamówionych przez Klienta Towarów do wysyłki jest podany w opisie danego Towaru. W przypadku braku podania terminu, przygotowanie Zamówienia jest realizowane do 4 dni roboczych (poniedziałek-piątek).

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 biegnie od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej jako formy dostawy albo od dnia zaksięgowania całości ceny i kosztów dostawy przesyłki na rachunku bankowym Sprzedawcy – w pozostałych przypadkach, z zastrzeżeniem ust. 5.

 1. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem kuriera lub za pośrednictwem systemu paczkomatów. Koszty przesyłki podane są na podstronie Sklepu pod adresem: https://sklep.etnocafe.pl/content/11-dostawa. Klient dokonuje zapłaty kosztów przesyłki wraz z zapłatą ceny za Towary. W przypadku Zamówienia Towarów za kwotę przekraczającą 139 zł lub 189 zł brutto - w zależności od wyboru formy przesyłki (system paczkomatów/kurier przedpłata), koszty dostawy Towarów pokrywa Sprzedawca.

5. Klient może również odebrać Towary w Punkcie, bez dodatkowych kosztów. Towary zostaną dostarczone do Punktu w terminie wskazanym w ust. 2, który biegnie od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Klient zobowiązany jest do ich odbioru w terminie 5 dni, od dnia otrzymania powiadomienia o dostarczeniu Towarów do Punktu. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru z punktu w w/w terminie, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 60 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa wyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Klienta na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Do zachowania w/w terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, wystarczające jest wysłanie w w/w terminie wiadomości e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności.

  

6. W przypadku dostawy Towarów za pośrednictwem kuriera lub systemu paczkomatów, zaleca się Klientowi dokładne sprawdzenie przesyłki z Towarem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towarów lub opakowania zaleca się sporządzenie wraz z kurierem w chwili dostawy protokołu szkody, zgłoszenie uszkodzeń operatorowi systemu paczkomatów oraz zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy, przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w §6 ust. 3 Regulaminu.

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient ma prawo anulować Zamówienie do czasu wygenerowania dokumentów sprzedażowych w Sklepie. Aby tego dokonać, Klient przesyła e-mail zawierający oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia do Sprzedawcy. Powyższe uprawnienie nie narusza uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia – przez siebie lub wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik – nabytych Towarów w posiadanie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6, 9 i 10.

 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie przed jego upływem do Sprzedawcy wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą (w oryginale) lub za pośrednictwem e-maila (w postaci skanu).

 1. Oświadczenie wskazane w ust. 2 można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi – poprzez wysłanie do niego e-maila – otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przesłanego drogą elektroniczną.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem poniesionych kosztów dostarczenia/odbioru Towarów. Termin do zwrotu płatności przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie będzie obciążony opłatami w związku z dokonanym zwrotem płatności.

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

 1. Zwracane Towary powinny znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia przez Konsumenta charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W związku z powyższym zaleca się, aby Towary zostały zwrócone w oryginalnym opakowaniu oraz w pełnym składzie ilościowym i jakościowym (wraz z wszelkimi instrukcjami, częściami, akcesoriami, itp.). Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych Towarów.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest Towar:

 1. ulegający szybkiemu zepsuciu;

 1. mający krótki termin przydatności do użycia;

 1. dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. W związku z postanowieniem ust. 11 pkt 3 Konsument nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, której przedmiotem będzie kawa oferowana w Sklepie – o ile po jej dostarczeniu, opakowanie jednostkowe zostanie przez Konsumenta otwarte. Konsument, z uwagi na zapis ust. 11 pkt 1 i 2, nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży także w przypadku, gdy termin przydatności do spożycia oferowanej w Sklepie kawy będzie krótki – Sprzedawca w opisie takiego Towaru zamieści wówczas, w każdym tego rodzaju przypadku, stosowne zastrzeżenie.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad, w związku z czym przed wysyłką do Klienta każdy Towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Sprzedawca odpowiada za wady Towarów wobec Konsumenta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego – jeśli wady zostaną stwierdzone przed upływem 2 lat od wydania Towarów Konsumentowi. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.

 2. W sytuacjach, gdy Klientem nie jest Konsument, strony wyłączają na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 1. W przypadku wykrycia przez Konsumenta wady Towaru ma on prawo złożyć Sprzedawcy reklamację, przesyłając stosowne zgłoszenie pocztą lub mailowo na adres: [email protected] Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Towarów.

 1. Konsument powinien dostarczyć Towar będący przedmiotem reklamacji do Sprzedawcy celem umożliwienia mu ustalenia, czy Towar jest wadliwy.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać dane adresowe Konsumenta, opis stwierdzonej wady i datę jej stwierdzenia oraz żądanie wobec Sprzedawcy (zgodnie z Kodeksem cywilnym, Klient może żądać od Sprzedawcy naprawy Towaru albo jego wymiany na nowy, a w przypadku wad istotnych Towaru – obniżenia ceny Towaru proporcjonalnie do utraty jego wartości albo odstąpić od Umowy sprzedaży)..

 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep wadliwego Towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem jego zakupu. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca dostarczy Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail, a w przypadku jego braku – na adres zamieszkania.

 1. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem zgłoszonego przez Konsumenta żądania za uzasadnione.

 2. Koszty dostarczenia Konsumentowi Towaru wolnego od wad lub Towaru naprawionego ponosi Sprzedawca.

 1. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami Klient może wyjaśnić kierując zapytania na adresem e-mail: [email protected].

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą w szczególności:

 1. wystąpienie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy Inspekcji Handlowej;

 1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

 1. wystąpienie z wnioskiem o udzielenie bezpłatnej pomocy przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).§ 7 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep umożliwia korzystanie przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną - Newsletter, zakup bonów wartościowych, warsztatów online oraz usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

 1. Aby skorzystać z Newslettera, Klient wyraża zgodę na jego otrzymywanie poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz aktywację odpowiedniego pola podczas Rejestracji lub składania Zamówienia. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Sprzedawca.
  .

 2. W celu założenia Konta Klient powinien dokonać Rejestracji. W toku Rejestracji konieczne jest złożenie przez Klienta:

  1. oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji;

  2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Umowa o świadczenie usług wskazanych w ust. 1 zawierana jest odpowiednio – w momencie dokonania Rejestracji lub złożenia Zamówienia. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 1 jest nieodpłatne. 

 1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usług wskazanych w ust. 1 poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości na adres e-mail ([email protected]) z żądaniem usunięcia Konta lub jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera, najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rezygnacji z tych usług. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta zapisów Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim wezwaniu Klienta drogą mailową, do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, może rozwiązać umowę w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w ust. 1, ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z zauważonymi wadami Sklepu lub świadczonymi usługami drogą elektroniczną wskazanymi w ust. 1. Klient składa reklamację pocztą lub drogą mailową na adres e-mail: [email protected] Reklamacja powinna zawierać dane adresowe Klienta, opis zauważonej wady, datę jej stwierdzenia oraz wskazanie oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.

 1. Termin do złożenia reklamacji, o której mowa w ust. 7 wynosi 2 dni od dnia, w którym zauważono wady Sklepu lub świadczonych usług wskazanych w ust. 1. Reklamację złożoną po upływie ww. terminu Sprzedawca pozostawia bez rozpoznania.

 2. Reklamację zgłoszoną zgodnie z ust. 7, Sprzedawca rozpatruje najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub o jej pozostawieniu bez rozpoznania Sprzedawca dostarczy Klientowi na podany przez niego adres e-mail, a w przypadku jego braku – na adres zamieszkania Klienta. 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Polityka prywatności regulująca zasady ochrony danych osobowych zebranych przez Sprzedawcę oraz warunki postępowania z danymi osobowymi obowiązującymi w Sklepie zostały ujęte pod adresem: https://etnocafe.pl/polityka-prywatnosci. 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.)

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz inne obowiązujące powszechnie przepisy prawa polskiego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w przypadku:

  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  1. zmiany oferty Sklepu;

  1. zmian związanych z technicznymi aspektami funkcjonowania Sklepu, wprowadzanych celem dostosowania zapisów Regulaminu do tych zmian;

 1. zmian organizacyjnych u Sprzedawcy;

  1. zmian warunków handlowych lub zmian organizacyjnych, jakie nastąpiły u kontrahentów i podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą.

 1. O zmianach Regulaminu wskazanych w ust. 3 Sprzedawca zawiadomi Klientów poprzez e-mail lub komunikat wyświetlany po zalogowaniu się Klienta na swoje Konto. Klienci mają prawo do wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. zawiadomienia o zmianach. W przypadku braku wypowiedzenia Regulaminu w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Klienci będą związani zapisami Regulaminu w zmienionej wersji.

 2. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 3 nie wpływają na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie tych zmian.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.01.2022 r. 

 4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Do Regulaminu dołączono:

  1. Załącznik nr  1 – wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży;

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

[Miejscowość], dnia [data]

[Imię i nazwisko konsumenta]

[Adres konsumenta]

Hamda Trade sp. z o.o.

Grabiszyńska 235B

53 - 234 Wrocław

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących Towarów [nazwa lub rodzaj Towarów] zawartej w dniu [data], **numer zamówienia [numer].

** Dokonane przeze mnie płatności proszę zwrócić:

na rachunek bankowy [numer rachunku] *

przekazem pocztowym na adres wskazany w niniejszym oświadczeniu. *

________________

podpis Konsumenta

UWAGA !

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy;

pola w nawiasach kwadratowych należy uzupełnić stosownymi danymi;

* - niepotrzebne skreślić;

** - treści fakultatywne – uprzejmie prosimy o ich uzupełnienie.